Veřejná kanalizace odpadních vod

Rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb. vydal Krajský úřad královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 23. dubna 2004 pod čj.11504/ZP/2004/Ch

Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu mezi Městskými vodovody a kanalizacemi Úpice a vlastníkem vodovodu – Městem Úpice – byla uzavřena dne 30. září 2002.

Město Úpice je odkanalizováno soustavnou stokou nově zbudovaných sběračů, do kterých je napojena původní kanalizace. Část staré kanalizace byla využita při stavbě nových sběračů, část byla výstavbou zrušena. Převážná většina staré kanalizace byla však zachována.

Veřejná kanalizace je zbudována jako jednotná stoková síť. Celkem je na systém veřejné kanalizace napojeno cca 4500 obyvatel a tento počet dále narůstá. Odpadní vody jsou svedeny systémem soustavné kanalizace do městské čistírny odpadních vod. Stará kanalizace je zbudována z betonových trub, kameniny a v některých úsecích je zděná. Nově zbudované sběrače jsou zhotoveny ze železobetonových trub o průměrech 800 mm, 1000 mm, a 1200 mm, menší průměry jsou zhotoveny z kameniny.

Přidružená obec Radeč není odkanalizována.