Popis technologie čištění

Na ČOV jsou přiváděny splaškové, průmyslové odpadní vody a část dešťových odpadních vod jednotnou kanalizační sítí města Úpice.

Čištění odpadních vod na ČOV Úpice je navrženo jako nízko zatížená aktivace se stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací. ČOV není vybavena usazovacími nádržemi. Biologické čištění probíhá ve dvou obdélníkových integrovaných železobetonových nádržích – biologických reaktorech, ke kterým je připojena nádrž denitrifikační a zásobník kalu. Vestavbami v biologickém reaktoru je vytvořen prostor nitrifikace a prostor dosazovací – separační. V denitrifikaci je umístěna zahušťovací nádrž.

ČOV se skládá z ochranné linky – hrubého předčištění, čerpací stanice, denitrifikace, dvou biologických reaktorů, kalového hospodářství a provozní budovy.

Odpadní vody natékají přes lapák štěrku, hrubé česle, jemné samočistící česle a vírový lapák písku do přečerpávací komory, odkud jsou čerpány do biologické části ČOV.

Odpadní voda zbavená hrubých nečistot je tak přiváděna do denitrifikační nádrže, kde dochází k denitrifikačním procesům odbourávání dusíkatého znečištění. Z denitrifikace natéká do obou nitrifikačních nádrží přes dva otvory opatřené kanalizačním šoupátkem DN 600 mm.

Nitrifikační část biologického reaktoru je vybudována jako pravoúhlá železobetonová nádrž, která se skládá z aktivaci a separace. Nad nádrží jsou umístěny manipulační lávky a ovládací armatury. Separace pro umožnění fluidní filtrace, je tvořena vestavbou, přičemž prostory vytváří vnitřní uzavřený okruh, kterým proudí aktivovaný kal. Aktivační směs protéká po obvodu nádrže až do zadní části nádrže. Otvory pro vtok se dostává do separací. Tím jsou vytvořeny stejné podmínky pro dostatečnou dobu zadržení odpadních vod v biologickém procesu čištění a pro rovnoměrný nátok do jednotlivých sekcí separací.

Udržování směsi ve vznosu jakož i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces biologického čištění je zabezpečena pneumaticky dmychadly a jemnobublinou aerací provzdušňovacími elementy Fortex. Vyčištěná odpadní voda odtéká ze separací odtokovými žlaby do nádrže vyčištěné vody a přes měrný objekt do recipientu, kterým je řeka Úpa. Kal produkovaný v procesu čištění jako kal přebytečný – aerobně stabilizovaný, je zahušťován v zahušťovací nádrži kalu. Kalová voda se gravitačně vrací otvory ve stěnách nádrže zpět do procesu čištění, zahuštěný kal se přečerpává čerpadlem do zásobníku kalu – kalojemu. Ze zásobníku kalu je kal přepouštěn do homogenizační nádrže BPS (bioplynové stanice), kde je následně biologicky zpracován.